Heldere gietepoxy EC 141
  • Heldere gietepoxy EC 141
  • Heldere gietepoxy EC 141
  • Heldere gietepoxy EC 141
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down

Heldere gietepoxy EC 141

hoeveelheid Stuksprijs Aantal
500 g
€ 13,00
1000 g
€ 22,15
5000 g
€ 94,50
20 kg
€ 320,00
Alle prijzen inkl. BTW zonder de verzendkosten.

Twee-componenten giethars

Let a.u.b op, de harder W 241 oder W 242 extra  bestellen!

Maximale gietdikte met harder W 241 (komponent B): 100 mm
Maximale gietdikte met harder W 242 (komponent B): 10 mm

Gebruik:

Komponent A en komponent B (harder) in verhouding 100:50 (volumenaandeel/ml) of 100:45 (gewichtsaandeel/g) goed met elkaar vermengen. Luchtbellen vermijden. 

Met harder W 241 (komponent B): Lange verwerkingstijd. Voor het opbrengen van lagen van 3 – 5 cm of voor het gieten van max. 10 cm laagdikte

 Met harder W 242 (komponent B): Versnelde uitharding. Voor het opbrengen van lagen van max. 1 cm. Goed resistent tegen vergeling . Te sterke UV bestraling veroorzaakt een lichte troebeling.

 

Harder W 241 W 242
Potlife 75 - 95 minuten 35 - 45 minuten
Lostijd (100 ml, 25° C) 140 - 180 minuten 50 - 70 minuten
Lostijd (15 ml, 6 mm, 25° C) 10 - 12 uur 4 - 5 uur
   
Volledige uitharding (15 ml, 6 mm, 25° C) 36 - 48 uur 18 - 24 uur

 

 

 

 

 

 

Bewaren:

In de orginele verpakking goed afgesloten, koel en droog bewaren. Op deze wijze 1 jaar houdbaar. Harders zijn vochtgevoelig. Bij lage temp. kan de hars uitkristaliseren, dan enige minuten tot 80° C verwarmen
 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1 Indeling van de stof of het mengsel:
Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop.
Het product is geclassificeerd volgens de geldende wetgeving.
Indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
Gezondheidsgevaren
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 - H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Ernstig oogletsel, Categorie 1 - H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Huidsensibilisering, Categorie 1 - H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 2 - H411: Giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.
Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.
2.2 Etiketteringselementen:
Etikettering volgens de verordening (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]:

 

  
Gevarenpictogrammen:
Signaalwoord Gevaar.
Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:
 bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan
 oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten
 1,4-bis(2,3-poxypropoxy)butaan
 Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl Sebacate
Gevarenaanduidingen:

 

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2015/830 Blad: Pagina 2 van 12
Versie 5.0 Herzieningsdatum: 12-11-2020 Printdatum: 8-12-2020
Handelsnaam: EC 141
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Preventie:
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
Actie:
P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen.
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
2.3 Andere gevaren:
Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent,
bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of
hoger. 

Specifieke referenties

Heldere gietepoxy EC 141

Downloaden (96k)


Heldere gietepoxy EC 141

Downloaden (544k)


Accessories Products

AKEMI

AKEPOX kleurpasta

Voor het kleuren van epoxylijmen. De lijm kan gemengd worden zodat de kleur altijd bij de...

naar product>

Van € 8,43
€ -990.850,31/l

Harder W 241

HARDER W 241 Component B voor epoxy-giethars glashelder EC 141. Een harder voor een...

naar product>

Van € 9,00
€ 8.036,05/kg

Harder W 242

HARDER W 242 Component B voor epoxy-giethars glashelder EC 141. Een harder...

naar product>

Van € 10,89
€ -989.066,46/kg
Vergelijkbare producten ( 4 andere producten in de zelfde categorie )

Harder W 242

HARDER W 242 Component B voor epoxy-giethars glashelder EC 141. Een harder...

naar product>

Van € 10,89
€ -989.066,46/kg

Harder W 241

HARDER W 241 Component B voor epoxy-giethars glashelder EC 141. Een harder voor een...

naar product>

Van € 9,00
€ 8.036,05/kg

Registreer een nieuw account

Already have an account?
Log in instead Or Reset password