Vaseline spray 300 ml
  • Vaseline spray 300 ml
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down

GRIFFON Vaseline spray 300 ml

Preis Menge
9,70 €
Alle Preise inkl. UST zzgl. Versandkosten.
Für Stein, Ton, Gips und sperrige Produkte werden die Versandkosten in der Bestellübersicht angezeigt.
Spuitbus 300 ml. Zuurvrij onderhouds- en beschermingsvet.
Voor onderhoud en bescherming van metalen

 

Rubriek 2: Identificatie van de gevaren

  • 2.1 Indeling van de stof of het mengsel . Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

GHS02 vlam

Aerosol 1 H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

GHS07

  • Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  • Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • STOT SE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • Asp. Tox. 1 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • Aquatic Chronic 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. . 
  • 2.2 Etiketteringselementen . 

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening 

. Gevarenpictogrammen

GHS02 GHS07 . 

Signaalwoord Gevaar . 

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

2-propanol
pentaan
n-hexaan . 

Gevarenaanduidingen
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. . 
Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 Inademing van spuitnevel vermijden.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften. . 

2.3 Andere gevaren . 

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling . 
PBT: Niet bruikbaar. . 
zPzB: Niet bruikbaar 

Spezifische Referenzen

Related Products ( 4 other products in the same category )

KERAMIKOS

Mallenvet

losmiddel t.b.v. gipsgieten / mallenmaken...

to product >

Von 4,84 €
-995.111,62 €/kg

New Account Registrieren