Sekundenkleber C1250 dünnflüssig 500 g
  • Sekundenkleber C1250 dünnflüssig 500 g
  • Gevaar!
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down

KGS DIAMOND Secondenlijm C1250 dun 500 ml

Stuksprijs Aantal
€ 35,70
Alle prijzen inkl. BTW zonder de verzendkosten.

 

Voor kleine scheuren en om afgebroken stukken tijdens het werken snel vast te lijmen. Werkt heel snel bij restauratie werk. Kan ook laag voor laag met steengruis opgebouwd worden.
Trekt diep in kleine scheurtjes. Laat geen lijmnaad achter. Goed te gebruiken bij speksteen en serpentijn, verder op alle natuursteen toepasbaar. 
Een cyanoacrylaat in industriekwaliteit van KGS. 
Voor een nog snellere uitharding kan de secondenlijm activator gebruikt worden.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1 Indeling van de stof of het mengselIndeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP)GevarenklasseGevarencategorieGevarenaanduidingEye Irrit.2H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.STOT SE3H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.Skin Irrit.2H315-Veroorzaakt huidirritatie.2.2 EtiketteringselementenEtikettering volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP) 

 

WaarschuwingH319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315-Veroorzaakt huidirritatie.P261-Inademing van gas of spuitnevel vermijden. P280-Beschermende handschoenen en oog- / gelaatsbescherming dragen.P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.EUH202-Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.Ethyl-2-cyaanacrylaat2.3 Andere gevarenHet mengsel bevat geen vPvB-stof (vPvB= zeer persistent, zeer bioaccumulerend) of valt niet onder de bijlage XIII van verordening (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).Het mengsel bevat geen PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulerend, toxisch) of valt niet onder de bijlage XIII van verordening(EG) 1907/2006 (< 0,1 %). 

Specifieke referenties

Dünnflüssig. Großpackung in 500 ml.


Accessories Products

Vergelijkbare producten ( 4 andere producten in de zelfde categorie )

Registreer een nieuw account

Already have an account?
Log in instead Or Reset password