Ager van Tenax
  • Ager van Tenax
  • Ager van Tenax
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down

TENAX Ager van Tenax

Inhalt Preis Menge
250 ml
27,75 €
1000 ml
76,17 €
Alle Preise inkl. UST zzgl. Versandkosten.
Für Stein, Ton, Gips und sperrige Produkte werden die Versandkosten in der Bestellübersicht angezeigt.

Tenax Ager is een kleurverdieper en maakt de steen waterafstotend. Voor binnen en buiten gebruik. 

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren.
2.1. Indeling van de stof of het mengsel.
Het product is als gevaarlijk geclassificeerd krachtens de bepalingen van Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) (en volgende wijzigingen
en aanpassingen). Daarom is een veiligheidsinformatieblad voor het product vereist in overeenstemming met de bepalingen van
Verordening (EG) 1907/2006 en volgende wijzigingen.
Eventuele overige informatie inzake gevaren voor de gezondheid en/of het milieu, is onder de hoofstukken 11 en 12 van dit blad
weergegeven.
2.1.1. Verordening 1272/2008 (CLP) en daarop volgende wijzigingenen aanpassinge.
Classificatie en opgave van gevaar:
Ontvlambare vloeistof, categorie 2 H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Aspiratiegevaar, categorie 1 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen
terechtkomt.
H304
Oogirritatie, categorie 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij - eenmalige blootstelling, categorie 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
2.1.2. Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG met daarop volgende wijzigingen en aanpassingen.
Gevarensymbolen: F-Xn
Zinnen R: 11-36-65-66-67
De complete tekst van de waarschuwingszinnen (R) en de gevarenaanduidingen (H) is weergegeven onder hoofdstuk 16 van het blad.
2.2. Etiketteringselementen.
Etikettering met gevarenaanduiding in de zin van de Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) en daaropvolgende wijzigingen en
aanpassingen.
Gevarenpictogrammen:

Signaalwoorden: Gevaar
Gevarenaanduidingen:
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen:
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts / . . . raadplegen.
P501 Gooi de inhoud / verpakking volgens de toepasselijke wet.
Bevat: NAFTA (AARDOLIE), MET WATERSTOF BEHANDELD ZWAAR
ETHYLACETAAT
N-BUTYLACETAAT
2.3. Andere gevaren.
Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage hoger dan 0,1%. 

Spezifische Referenzen

SDS Ager van Tenax

Herunterladen (400k)


Related Products ( 4 other products in the same category )

New Account Registrieren